Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không được ca ngợi trong thi văn
    những thành tích của ông ta không được ca ngợi trong thi văn