Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thường vị ngữ)
    không ai để ý
    the event passed unnoticed
    biến cố qua đi không ai để ý tới