Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

undistinguished /,ʌndi'stiŋgwi∫t/  

  • Tính từ
    không có gì nổi bật; tầm thường, xoàng
    be undistinguished as a diplomat
    là một nhà ngoại giao xoàng