Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unimpressive /'ʌnim'presiv/  

  • Tính từ
    không gây ấn tượng sâu sắc, không gây xúc động

    * Các từ tương tự:
    unimpressiveness