Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unimpressiveness /'ʌnim'presivnis/  

  • Danh từ
    tính không gây được ấn tượng sâu sắc, tính không gây xúc động