Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier; -iest)
    (Anh) giản dị, chất phác (người)
    (Anh) dễ chịu (nơi, không khí)
    (Mỹ, xấu) xấu, thô kệch (người, nét mặt)