Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  hữu nghị, tốt bụng, hòa nhã
  an amiable conversation
  cuộc chuyện trò hòa nhã

  * Các từ tương tự:
  amiableness