Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unattractive /ʌnə'træktiv/  

  • Tính từ
    ít hấp dẫn, không lôi cuốn, không quyến rũ; không có duyên
    khó thương, khó ưa (tính tình...)