Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (Mỹ nrighborly)
    tử tế hòa thuận (như những kẽ láng giềng tốt)