Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

companionable /kəm'pæniənəbl/  

  • Tính từ
    thân thiện, dễ kết bạn

    * Các từ tương tự:
    companionableness