Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unassuming /,ʌnə'sju:miŋ/  /,ʌnə'su:miŋ/

 • Tính từ
  khiêm tốn
  the champion's unassuming manner
  phong cách khiêm tốn của nhà quán quân

  * Các từ tương tự:
  unassumingly, unassumingness