Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unassumingly /,ʌnə'sju:miŋli/  /,ʌnə'su:miŋli/

  • Phó từ
    [một cách] khiêm tốn