Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thường thuộc ngữ)
  [thuộc] gia đình, [thuộc] việc nhà
  a domestic help
  người giúp việc trong nhà
  trong nước, quốc nội
  domestic production
  sản xuất trong nước
  domestic flights
  những chuyến bay quốc nội
  nuôi trong nhà (súc vật)
  Danh từ
  người giúp việc trong nhà, người lau chùi nhà cửa

  * Các từ tương tự:
  Domestic - oriented growth, Domestic absorption, Domestic credit expansion, Domestic resources cost, domestic science, domesticable, domestically, domesticate, domestication