Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Domestic - oriented growth   

  • (kinh tế)
    Tăng trưởng hướng nội; Tăng trưởng hướng vào thị trường nội địa