Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

domestically /də'mestikli/  

  • Phó từ
    ở trong nhà