Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Domestic resources cost   

  • (kinh tế)
    Chi phí tài nguyên trong nước