Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thuê; để cho thuê
    (quân sự) đánh thuê

    * Các từ tương tự:
    hired girl, hired hand, hired man