Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

domestic science /də,mestik'saiəns/  

  • như home economics
    môn nghiên cứu quản lý gia đình