Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

housekeeper /'haʊski:pə[r]/  

  • Danh từ
    quản gia