Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Domestic credit expansion   

  • (kinh tế)
    Tín dụng trong nước (DCE)
    Một chỉ số về thay đối tiền tệ trong một nền kinh tế, do QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ đưa ra và ủng hộ trong những năm 1960, như một thước đo hiện hành đúng hơn về các tác nhân mở rộng trong hệ thống tiền tệ so với những thay đổi tính được trong dung lượng tiền