Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

residential /,rezi'den∫l/  

 • Tính từ
  gồm nhà ở; [thuộc] khu nhà ở (không phải khu buôn bán, khu công nghiệp…)
  a residential district
  khu vực nhà ở (trong một thành phố…)
  có liên quan tới nơi cư trú
  residential qualifications for voters
  tư cách cư trú đối với cử tri