Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

domesticable /də'mestikəbl/  

  • Tính từ
    có thể nuôi trong nhà (súc vật)