Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

familial /fə'mijəl/  

  • Tính từ
    (thuộc) gia đình; (thuộc) người trong gia đình