Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

domesticate /də'mestikeit/  

  • Động từ
    làm quen với việc nhà, làm cho thích việc nhà
    từ khi cưới vợ anh ta quen với việc nhà hơn
    thuần hóa (súc vật)