Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

domestication /də'mesti'kei∫n/  

  • Danh từ
    sự làm [cho] quen với việc nhà, sự [làm cho] thích việc nhà
    sự thuần hóa (súc vật)