Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  bằng sợi xe lấy ở nhà (vải)
  đơn sơ
  homespun philosophy
  triết lý đơn sơ
  Danh từ
  vải thô dệt bằng sợi xe ở nhà