Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

down-to-earth /,daʊn'tʊ'ɜ:θ/  

  • Tính từ
    thực tế; khôn ngoan
    she is very down-to-earth and will tell you that she really thinks
    cô ta rất thực tế và sẽ kể cho anh nghe cô ta thực sự nghĩ như thế nào