Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  thô
  coarse sand
  cát thô
  a coarse complexion
  nước da không mịn
  [có] chất lượng kém (rượu, thực phẩm)
  thô lỗ, lỗ mãng
  coarse manners
  cử chỉ thô lô
  thô tục, tục tĩu
  coarse words
  lời lẽ tục tĩu

  * Các từ tương tự:
  coarse adjustment, coarse control, coarse fish, coarse fishing, coarse tuning, coarse-featured, coarse-grained, coarse-minded, coarsely