Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inelegant /,in'eligənt/  

  • Tính từ
    không thanh nhã

    * Các từ tương tự:
    inelegantly