Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

amateurish /'æmətəri∫/  

  • Tính từ
    (thường xấu)
    tài tử, không thành thạo, không có chút tay nghề nào

    * Các từ tương tự:
    amateurishly, amateurishness