Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unlovely /'ʌn'lʌvli/  

  • Tính từ
    khó thương, không đáng yêu
    không đẹp, vô duyên