Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

congenial /kən'dʒi:niəl/  

 • Tính từ
  tương đắc
  a congenial companion
  một người bạn tương đắc
  thích hợp
  a congenial climate
  khí hậu thích hợp

  * Các từ tương tự:
  congeniality, congenially, congenialness