Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

congenially /kən'dʒi:niəli/  

  • Phó từ
    [một cách] tương đắc
    [một cách] thích hợp