Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

congenialness /kən,dʤi:ni'æliti/  

  • Danh từ
    sự hợp nhau, sự ăn ý nhau, sự tương đắc