Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [có kích thước] trung bình
  a man of middling height
  một người cao trung bình
  trung bình, kha khá (sức khoẻ)
  he says he's only [feeling] middling today
  ông ta nói hôm nay sức khoẻ của ông cũng kha khá

  * Các từ tương tự:
  middlings