Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uninformed /,ʌnin'fɔ:md/  

  • Tính từ
    không có được thông tin đầy đủ
    uninformed opinions
    những ý kiến thiếu thông tin đầy đủ