Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (nescient off) không biết
    (triết học) (thuộc) thuyết không thể biết
    Danh từ
    (triết học) người theo thuyết không thể biết