Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uninstructed /'ʌnin'strʌktid/  

  • Tính từ
    không được chỉ dẫn
    không được dạy dỗ, không được học