Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incognizant /in'kɔgnizənt/  

  • Tính từ
    (+ of) không nhận thức được; không hiểu được, không biết