Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unconversant /'ʌnkən'və:sənt/  

  • Tính từ
    (+ with) không biết, không quen, không giỏi, không thạo