Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uninitiated /,ʌni'ni∫ieitid/  

  • Danh từ
    người không thạo, người không thông hiểu (vấn đề gì đó)