Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unaccustomed /,ʌnə'kʌstəmd/  

 • Tính từ
  bất thường, không bình thường
  his unaccustomed silence
  sự im lặng bất thường của anh ta
  unaccustomed to something
  không quen
  unaccustomed as I am to public speaking
  không quen nói trước quần chúng như tôi

  * Các từ tương tự:
  unaccustomedly, unaccustomedness