Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

novelize /'nɔvəlaiz/  

  • Ngoại động từ
    viết thành tiểu thuyết, tiểu thuyết hoá