Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tính mới lạ
    điều mới lạ
    một nhà kinh doanh người Anh mà nói được một thứ tiếng nước ngoài hiện nay vẫn còn là một cái gì đó mới lạ
    đồ chơi nhỏ rẻ tiền; đồ trang sức nhỏ rẻ tiền