Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

brummagem /'brʌmədʤəm/  

 • Danh từ
  đồ rẻ tiền, đồ hào nhoáng rẻ tiền
  đồ giả
  Tính từ
  rẻ tiền, hào nhoáng rẻ tiền
  giả mạo