Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

trinket /'triŋkit/  

  • Danh từ
    đồ nữ trang rẻ tiền