Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

originality /ə,ridʒə'næləti/  

 • Danh từ
  tính chất độc đáo; tính chất kỳ quặc
  her designs have great originality
  mẫu trang trí của cô ta rất độc đáo
  the work lacks originality
  công trình thiếu tính chất độc đáo (là một công trình sao chép hoặc bắt chước)