Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường xấu) vật làm cảnh (tự thân không có giá trị); mánh lới
  a publicity gimmick
  mánh lới quảng cáo

  * Các từ tương tự:
  gimmickry, gimmicky