Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thủ đoạn, mánh lới (ví dụ trong trò chơi, để giành lợi thế)
    đó là cả một mánh lới để cho nó lãng đi không tập trung sự chú ý vào mục tiêu thực sự của nó