Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  mưu mẹo, mưu chước
  mưu ma chước quỷ
  Ngoại động từ
  lừa, dụ, dụ dỗ
  to wile into
  dụ vào
  to wile away the time
  giết thì giờ

  * Các từ tương tự:
  wiles